در 60 مین سال خدمت به صنایع کشور ، جدیدترین دستاوردهای خود را در معرض بازدید مدیران ، متخصصین و صنعتگران محترم قرار داده ایم .
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1398/02/09
ساعت    :   09:25:50
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).