احتراما افتخار داریم جدیدترین دستاوردهای خود را در شصتمین سال خدمت خود در معرض بازدید مدیران ، متخصصین و صنعتگران محترم قرار دهیم .
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1397/07/16
ساعت    :   14:09:11
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).