احتراما افتخار داریم جدیدترین دستاوردهای خود را در معرض بازدید مدیران ، متخصصین و صنعتگران محترم قرار دهیم .
 
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1397/03/23
ساعت    :   14:08:24
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).