بدینوسیله از صنعتگران محترم دعوت بعمل می آید تا از غرفه شرکت صنعتی آما در "هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران" بازدید فرمایند .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1396/07/10
ساعت    :   14:07:52
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).