بدینوسیله از صنعتگران محترم دعوت بعمل می آید تا از غرفه شرکت صنعتی آما در "بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی" بازدید فرمایند .
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1396/01/16
ساعت    :   08:28:28
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).