احتراما از مدیران و صنعتگران محترم دعوت بعمل می آید تا از غرفه شرکت صنعتی آما در کنفرانس بین المللی سازه و فولاد بازدید فرمایند .
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1395/11/24
ساعت    :   15:04:22
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).