حضور شرکت آما در دومیـن کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب و هفــدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و ششمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب در تاریخ 30 آذر و 1 دی ماه سال 1395 در تهران، درب غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک برگزارمی شود.

    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1395/09/06
ساعت    :   13:46:46
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).