بدینوسیله از صنعتگران محترم دعوت بعمل می آید تا از غرفه شرکت صنعتی آما در " هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت خوزستان " بازدید فرمایند.
    گروه خبري   :   اخبار صفحه اصلی
تاریخ    :   1395/07/25
ساعت    :   10:55:05
The base class includes the field 'imgbtnSend', but its type (System.Web.UI.WebControls.Button) is not compatible with the type of control (System.Web.UI.WebControls.ImageButton).